تعبیرخواب مو

خواب مو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب مو درآوردن ، اگر کسی که اصلع است (یعنی جلوی سرش مو ندارد، که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می‌شود) در خواب ببیند مو درآورده است، یعنی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر کسی که کچل است [کَل می‌باشد] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.

تعبیر خواب طاس شدن، اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.

تعبیر خواب موی پیشانی، اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یعنی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.

تعبیر موی حیوانات، چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.

تعبیر خواب موی گردن، اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

تعبیر خواب مو از دید حضرت امام صادق (ع)

تعبیرخواب مو

تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است:

حج-مسافرت-عزت-امنیت-دولت

تعبیر خواب مو از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب سر تراشیدن از غم بیرون آمدن است.

تعبیر خواب دیدن درازی موی سر درازی عمر است.

تعبیر خواب دیدن موی سر دراز رنج کم است.

تعبیر خواب کندن موی جدایی از همسر است.
تعبیر خواب مو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب موی آلت تناسلی مرد، اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].

تعبیر خواب موی سینه، اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.

تعبیر خواب موی صورت، اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای، یـعـنـی قرض خود را پرداخت می‌کنی.

تعبیر خواب کچل شدن، اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.
تعبیر خواب مو از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مو مانند موی سر به مال و عمر طولانی تعبیر می شود.

کندن یا تراشیدن موی زیر بغل ادای وام و قرض است.

تعبیر خواب زلف درستکاری است.

تعبیر خواب مو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کوتاه کردن مو ، غم است.

تعبیر خواب موی بلند ، قدرت و اهمیت است.

تعبیر خواب شستن موها ، دل نگرانی است.

تعبیر خواب بستن مو ، ناراحتی است.

تعبیر خواب موی قرمز ، دوروئی است.

تعبیر خواب موی سیاه ، خوشبختی است.

تعبیر خواب موی بور ، شادی است.

تعبیر خواب موی سفید ، شادمانی است.

تعبیر خواب شانه کردن موها ، ضرر در امور کاری است.

تعبیر خواب موی گیس کرده ، مورد تمسخر واقع شدن است.

تعبیر خواب موی فر خورده ، برای صنعتگران سود در امور کاری است.

تعبیر خواب ریزش مو ، ناراحتی است.

تعبیر خواب سوزاندن مو ، خیانت ، زندگی توام با بدبختی است.

تعبیر خواب موها را بیش از حد کوتاه کردن ، یک سوگوار در خانواده است.

تعبیر خواب موی ژولیده ، سوء تفاهم در خانواده است.

تعبیر خواب رنگ کردن موها ، دورویی است.

تعبیر خواب موخوره و یا موهای در هم ریخته ، خوشبختی است.

تعبیر خواب مو از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب موهای حنائی یا سرخ ، وسوسه بر سر راهتان پدیدار می شود.

تعبیر خواب موهای بلوطی ، شهوترانی خواهید کرد .

تعبیر خواب موهای سفید ، نجابت و احترام است.

تعبیر خواب موهای طلائی ، یک دوستی پاک است.

تعبیر خواب موهای سیاه ، یک تصادف است.

تعبیر خواب موهای شما رفته رفته سفید می شود ، باید سختی و رنج را تحمل کنید .

تعبیر خواب موهایتان را دم اسبی می کنید ، شما خواستار چیزهای پوچ و بیهوده هستید .

تعبیر خواب موهای برس کشیده دارید ، به شما خیانت می شود

تعبیر خواب از موهای خود راضی هستید ، یک دوست جدید پیدا می کنید .

تعبیر خواب خواب موهای خود را می بینید ، شادی شما ادامه پیدا می کند .

تعبیر خواب خواب ببینید که موهایتان می ریزد ، شوک است

تعبیر خواب شما نگران هستید چون موهایتان سفید می شود ، از خانواده خود جدا خواهید شد .

تعبیر خواب موهای اشخاص دیگر ، کارهای شما احتیاج به توجه بیشتری دارند .

تعبیر خواب موهای مجعد ، عصبی و پرخاشگر خواهید شد .

تعبیر خواب موهای سیاه و مجعد کوتاه ، یک دوره ناراحتی در پیش است

تعبیر خواب موهای تراشیده مانند زندانیان ، موفقیت است

تعبیر خواب موهای بلند یک رهبر ارکستر ، دوران خوشی و شادمانی نزدیک می شوند .

تعبیر خواب مردی با موهای بسیار بلند ، وقار و احترام است

تعبیر خواب مردی با موهای بسیار کم ، شانس است

تعبیر خواب ریزش مو ، یک دوست را از دست می دهید .

تعبیر خواب مو می سوزد ، مرگ یکی از آشنایان است

تعبیر خواب موهای کوتاه ، ناراحتی و کمبود مالی است

تعبیر خواب موهای بلند ، چیز بسیار پرارزشی دریافت می کنید

تعبیر خواب موهایتان را کوتاه می کنید ، منفعت مالی است

تعبیر خواب موهایتان را با قیچی کوتاه می کنید ، پول است

تعبیر خواب موهایتان را رنگ می کنید ، شما خودخواه هستید

تعبیر خواب شخصی موهای شما را می کشد ، دشمنان درصدد صدمه زدن به شما هستند .

تعبیر خواب برای شما مشکل است که موهایتان را صاف کنید ، کاری دشوار و طولانی در پیش است .

تعبیر خواب موهایتان را برس می زنید ، محتاج به پول خواهید شد .

تعبیر خواب موهایتان را می شوئید ، غم است

تعبیر خواب موهایتان را در ناحیه پشت گوش کوتاه می کنید ، یک دوره ناراحتی و ناکامی است

تعبیر خواب موهای شما بخوبی شانه شده اند ، ۱- از یک رفاقت لذت خواهید برد ۲- کارهائی که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب پیدا می کنند .

تعبیر خواب موهایتان بهم ریخته اند ، یک کار قضائی بسیار طولانی در پیش دارید .

تعبیر خواب مو می خورید ، شادی است.

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که موهایش را از دست میدهد ، ضررهای مالی است

تعبیر خواب موهایتان را فر کرده اید ، روابط عشقی شما در خطر ناکامی هستند .

تعبیر خواب موهایتان را بهم می ریزید ، مشاجره در خانواده است

تعبیر خواب شما موهای سفید وخیلی بلند دارید ، می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید .

تعبیر خواب شما موهای بلند و خارق العاده دارید ، پیروزی شما بر مخالفان شما حتمی است .

تعبیر خواب موهای شما بلند هستند و به زمین می رسند ، در عشق به خیانت بر می خورید .

تعبیر خواب یک مرد با موهای سفید و کوتاه ، خوشبختی است.

منبع:تعبیرخواب مو

تعبیرخواب مو

تعبیر خواب برف

اگر شما هم خواب برف دیده اید و دنبال تعبیر خواب برف هستید توصیه می کنیم که این مطلب را کامل مطالعه نمایید.در این مطلب سعی نموده ایم کامل ترین مقاله در مورد تعبیرخواب برف را برای شما تهیه نماییم

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف از دید مولف

تعبیر خواب برف هم خوب می تواند باشد و هم بد.بطوریکه به زمان بارش برف در خواب وابسته است

تعبیر خواب برف در فصل بهار بطوریکه برف دانه دانه باشد نشانه سالی با غم و اندوه است.هر چه هوا سردتر باشد و برف به سمت باد و طوفان و تگرگ پیش رود سال سخت تری خواهد بود
تعبیر خواب بارش برف در تابستان و بهار و پاییز درصورتیکه برف آرام و لذتبخش ببارد نشانه فراوانی نعمت است.اگر برف شدید ببارد همراه با طوفان و تگرگ نشانه غم و اندوه است ولی غم و اندوه زودگذر که ترسی ندارد.

تعبیر خواب باریدن برف زیاد در صورتی که در زمستان یا پاییز باشد و در کار شما اختلال ایجاد نکند بسیار خوب است .

تعبیر خواب آب شدن برف از بین رفتن غم و اندوه است و روزهای راحتی در راهند

تعبیر خواب برف قرمز سختی و غم زیاد ولی زودگذر است

تعبیر خواب بازی کردن در برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب درست کردن آدم برفی این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب عروسی در برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب برف خوردن این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب کوه یا تپه پر از برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب نماز خواندن در برف این است که در صورت کمی تلاش به نعمت و روزهای خوب میرسید

تعبیر خواب برف کثیف و گل آلود ناسپاسی نسبت به نعمتهای خداست
تعبیر خواب سر خوردن یا لیز خوردن در برف به معنی افتادن این است که قدر نعماتی که خدا به شما داده است را نمی دانید و مشکل کار شما همینجاست . از استعدادهای خود در زندگی استفاده کنید .

تعبیر خواب گم شدن در برف به شرطی که هچنان برف ببارد مشکلی است که ممکن است کمی طول بکشد.

تعبیر خواب دیدن گرگ و گربه در برف این است که کسانی هستند که منتظر این هستند که شما در زندگی به مشکل بخورید

تعبیر خواب برف پارو کردن فراوانی نعمت است

تعبیر خواب بارش برف در بارداری وفور نعمت و آینده درخشان برای فرزندان است

تعبیر خواب برف گرم این است که در راه اشتباهی قرار گرفته اید

تعبیر خواب برف از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب برف بر شش وجه است

رزق و روزی- زندگانی – مال فراوان – لشگر فراوان – غم . اندوه – بیماری

تعبیر خواب برف جمع کردن در تابستان جمع آوری مال بسیار و حلال است

تعبیر خواب برف جمع کردن در زمستان عیش و نوش و منفعت است

تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب برف از دید جابر مغربی

دیدن برف در خواب لشگر است که هرچه برف بیشتر باشد لشگر هم بزرگتر است

تعبیر خواب برف از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب برف غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب برف در زمستان یا مکانی پوشیده از برف این است که به مردم آن منطقه ناراحتی رسد

تعبیر خواب برف از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب برف این است که در آینده مصیبت یا بدبختی سراغتان می آید

تعبیر خواب راه رفتن بین برف و طوفان ،نا امیدی حاصل از نرسیدن به هدف است

تعبیر خواب برف خوردن این است که به اهداف خود نمیرسید

تعبیر خواب برف گل آلود این است که کسی شخصیت شما را لگدمال می کند ولی شما دوباره با او ارتباط برقرار می کنید

تعبیر خواب آب شدن برف ها این است که دلهره شما تبدیل خوشحالی می شود

تعبیر خواب نگاه کردن به دانه های درشت برف از پشت پنجره این است که با نامزدتان مشاجره می کنید

تعبیر خواب دیدن کوه های برف گرفته این است که در افکار شما هیچ پیشرفتی نیست

تعبیر خواب برف در زمستان

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب منظره برفی توامان با خورشید درخشان رفتن سختی ها و آمدن راحتی هاست

تعبیر خواب دختری که در برف سورتمه سواری می کند این است که برای پذیرفتن خواستگار خود به مشکل برمیخورد

تعبیر خواب برف بازی این است که در مورد موضوع شرم اوری قضاوت می کنید

تعبیر خواب گم شدن در مسیر پر برف غم و اندوه است

تعبیر خواب برف از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بارش برف این است که منتظر خبرهای خوب باشید

تعبیر خواب دیدن آدم برفی در خواب این است که روابط شما سرد و متفاوت می شود
تعبیر خواب برف از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن برف بی موقع لشگر است

تعبیر خواب دیدن برف در هنگام فراخی،رزق و روزی است

دیدن برف در خواب عذاب و فتنه است

تعبیر خواب برف از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بارش برف،سستی زودگذر است

تعبیر خواب دیدن برف در کوهستان این است که برای رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را حل نمایید

تعبیر خواب آدم برفی احساسات و عشق ریاکارانه است

تعبیر خواب برف از دید منوچهر مطیعی

برف در خواب غم و اندوه است

تعبیر خواب جمع کردن برف در تابستان غنیمت است

تعبیر خواب برف پارو کردن در زمستان رفع کردن غم و اندوه است
تعبیر خواب برف از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب برف در سردسیر ، خیر و نیکی است

تعبیر خواب برف در گرمسیر ، غم و اندوه و قحطی است

برف خوردن در خواب در وقت برف بهتر است تا فصل گرما

تعبیر خواب سرسره بازی در برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.
محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر …
به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود

منبع:تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب تخم مرغ

تخم مرغ در رویا نشان دهنده نیرویی بالقوه است، بخش‌هایی از نفس که هنوز به دلیل عمل یا خصوصیات آگاهانه درک و باور نشده‌اند، احساس از شگفت در باب حیات و یا این رویا می‌تواند نمادی از میل به عزلت گزینی یا گوشه نشینی باشد.

تعبیر خواب تخم مرغ

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می‌گذارم و جوجه بیرون می‌آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می‌رسانی.

حضرت دانیال گوید: تخم مرغ در خواب کنیزک است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن تخم مرغ در لانه مرغ‌ها در خواب، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می‌آورید. تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است.
دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب، علامت انجام معاملات سودمند است.
خوردن تخم مرغ در خواب، علامت آن است که آشفتگی‌های غیر عادی در خانه شما را تهدید می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن تخم مرغ: دعوا

تعبیر خواب تخم مرغ پخته

لوک اویتنهاو می‌گوید: پختن تخم مرغ: بدگویی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد.

مطیعی تهرانی: هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می‌گیرد

لیلا برایت: دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

لوک اویتنهاو می‌گوید: تخم مرغ گندیده: موانع

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ گندیده در خواب، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است.

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن یا له کردن آن: ناراحتی، نارضایتی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ‌هایی که تازه شکسته‌اند در خواب، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می‌سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می‌کند.

تعبیر خواب زرده تخم مرغ

لوک اویتنهاو می‌گوید: زرده تخم مرغ: هدیه

تعبیر خواب تخم مرغ به روایت لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید: خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‌ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‌های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‌ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‌مند می‌شوید.

منبع:تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

چگونگی حذف برنامه ی  Bing Desktop

 

نحوه ی حذف عکس زمینه ی Bing از طریق حذف برنامه ی  Bing Desktop

 

Bing Desktop یک ابزار جستجوی نوآورانه است که می توانید آن را به صورت مستقیم از وب سایت مایکروسافت دانلود کنید. هنگامی که Bing Desktop را دانلود کنید, هر روز عکس زمینه ی دسکتاپ شما به روز خواهد شد. اگر نمی خواهید Bing هر روز عکس دسکتاپ شما را تغییر دهد, یا اینکه می خواهید عکس زمینه ی دلخواه خود را داشته باشید, می توانید Bing Wallpaper را غیرفعال کنید یا آن را کاملا حذف کنید.

 

مراحل :

Control Panel
 1. به Control Panel دسترسی پیدا کنید. از گوشه ی سمت چپ صفحه روی منوی Start و سپس “Control Panel” کلیک کنید.

 1. از پایین گزینه ی “Programs” روی “Uninstall a program” کلیک کنید. لیستی از همه ی برنامه های نصب شده در کامپیوتر نمایش داده خواهد شد.
انتخاب Bing
 1. لیست را بررسی کنید و گزینه ی “Bing ” را انتخاب کنید.
گزینه Uninstall
 1. Bing را حذف کنید. با کلیک کردن روی آن, ابزار انتخاب خواهد شد. از بالای پنجره روی گزینه ی “Uninstall” کلیک کنید.
 2. از منویی که نمایش داده می شود گزینه ی “Yes” را انتخاب کنید. با این کار ابزار Bing به طور کلی از کامپیوتر شما حذف خواهد شد. با این کار تصویر زمینه ی آن نیز حذف می شود.

 

منبع : چگونگی حذف برنامه ی  Bing Desktop

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف

تعبیر دیدن کیف در خواب

منوچهر مطیعی
تهرانی گوید:

کیف
معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه
نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با
لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم.

آنلی بیتون می
گوید:

۱ـدیدن
کیف پول در خواب ، علامت آن است که در به نتیجه رساندن وظایف خود ،
دقت کافی به خرج می دهید .

۲ـ
دیدن کیف پول کهنه و قدیمی در خواب ، علامت آن است که به کارهای سخت و
دشوار دست خواهید زد .

۳ـ اگر
خواب ببینید در کیف پولتان پر از الماس و اسکناسهای نو است ، علامت آن
است که معاشرینی خواهید داشت که شعارشان در زندگی (((دمی خوش است)))
می باشد و عشقهای لطیف ، دنیا را برایتان مکانی زیبا جلوه خواهد داد
.

در سر زمین
رویاها آمده:

خواب
کیف پول : خبرهای مهم و غیر منتظره

یک کیف
پول خالی : شانس

یک کیف
پول پر : فاش شدن یک راز

کیف
پول یک زن را پیدا می کنید : کمی پول بدستتان می آید.

خواب
یک کیف دستی : دوره پولداری شما بطول نمی انجامد

یک کیف
دستی آبی : خوشبختی

یک کیف
دستی سیاه : بدبختی

یک کیف
دستی قرمز : شانس در کار

یک کیف
دستی سفید : موفقیت در کار

یک کیف
دستی می خرید : شما را دوست خواهند داشت

یک کیف
دستی پیدا می کنید : علامت بی پولی

یک کیف
دستی خالی پیدا می کنید : نتایج یسیار عالی در کار

یک کیف
دستی پر پیدا می کنید :علامت سهل انگاری و بی دقتی در کارها

به شما
یک کیف دستی اهدا می کنند : شما هیجان زده هستید و آرامشتان را از دست
می دهید

شما به
شخصی یک کیف دستی اهدا می کنید : با مخالفت شدید روبرو خواهید شد
.

منبع:تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب کیف

طرز تهیه ی ویفر خانگی

 

طرز تهیه ی ویفر خانگی

این دستور پخت قدیمی ویفر است که می توانید آن را با خامه, بستنی و شکلات سرو کنید. این دستور پخت از کتاب های آشپزی قدیمی در اختیار شما قرار گرفته است.

ویفر خانگی

مواد لازم :

4/1 فنجان کره

2/1 فنجان شکر دانه ریز

4/1 فنجان شیر

8/7 فنجان آرد نان

2/1 قاشق چای خوری وانیل

 

مراحل :

 

 1. درون یک کاسه ی بزرگ کره ذوب شده و شکر را با هم مخلوط کنید, سپس به آرامی شیر را به مواد اضافه کنید. آرد و وانیل را نیز به مواد اضافه کنید.
 2. یک قالب انتخاب کنید و آن را به پشت بگذارید, سپس خمیر را روی آن پهن کنید. سعی کنید خمیر نازک پهن شود.
 3. فر را در دمای پایین روشن کنید و مواد را درون فر بگذارید. صبر کنید تا کمی طلایی رنگ شوند.
 4. ویفر گرم را روی سطح گرمی بگذارید. با استفاده از یک چاقوی تیز ویفر را به تکه های مربع کوچک برش دهید. می توانید هنگامی که ویفر ها گرم هستند آنها را بچرخانید و به آنها شکل زیبا تری بدهید. اگر ویفر ها سرد شوند ممکن است بشکنند. برای این کار باید ویفر ها را مجددا درون فر قرار دهید تا گرم شوند.
 5. سرو کنید. این ویفر های جذاب را می توانید با شربت, بستنی یا شکلات سرو کنید. اگر ویفر ها را رول کرده اید می توانید درون آنها را از شکلات یا خامه پر کنید.

منبع : طرز تهیه ی ویفر خانگی

نحوه ی حذف عکس زمینه ی Bing از طریق غیر فعال کردن آن

 

نحوه ی حذف عکس زمینه ی Bing از طریق غیر فعال کردن آن

 

Bing Desktop یک ابزار جستجوی نوآورانه است که می توانید آن را به صورت مستقیم از وب سایت مایکروسافت دانلود کنید. هنگامی که Bing Desktop را دانلود کنید, هر روز عکس زمینه ی دسکتاپ شما به روز خواهد شد. اگر نمی خواهید Bing هر روز عکس دسکتاپ شما را تغییر دهد, یا اینکه می خواهید عکس زمینه ی دلخواه خود را داشته باشید, می توانید Bing Wallpaper را غیرفعال کنید یا آن را کاملا حذف کنید.

 

مراحل :

برنامه Bing Desktop
 1. Bing را باز کنید. منوی Start را باز کنید و روی “Desktop” کلیک کنید. برای دسترسی پیدا کردن به ابزار Bing, روی “Bing Desktop” کلیک کنید. آیکون این ابزار به شکل مستطیل کوچکی است.
گزینه General
 1. به Settings دسترسی پیدا کنید. از گوشه ی سمت راست صفحه روی آیکون چرخ دنده کلیک کنید. با این کار منوی Settings باز خواهد شد. منوی Settings به صورت پیش فرض زبانه ی General را باز خواهد کرد, اگر اینطور نبود از بالای منوی Settings روی زبانه ی General کلیک کنید.
غیرفعال کردن ابزار wallpaper toolset
 1. ابزار Wallpaper Toolset را خاموش کنید. روی گزینه ی “Turn on wallpaper toolset” کلیک کنید. این گزینه در انتهای قسمت General در پنجره ی تنظیمات Bing Desktop قرار دارد. برای غیر فعال کردن این گزینه, علامت آن را حذف کنید. برای ذخیره ی تنظیمات منوی Settings را ببندید.
تصویر زمینه
 1. تصویر زمینه را جایگزین کنید. اگر پس از نصب Bing wallpaper تصویر زمینه ای انتخاب شده باشد, بعد از غیر فعال کردن Wallpaper Toolset تصویر زمینه تغییری نخواهد کرد. اگر می خواهید این تصویر را حذف کنید, به صفحه ی دسکتاپ بروید و روی بخش خالی از صفحه راست کلیک کنید. از منویی که مشاهده می کنید گزینه ی “Personalize ” را انتخاب کنید.

از پنجره ی Personalize, روی لینک “Desktop Background” کلیک کنید. تصاویر ذخیره شده در کامپیوتر نمایش داده می شوند. تصویری را که می خواهید با عکس زمینه فعلی عوض کنید, انتخاب کنید. بعد از انتخاب روی گزینه ی “Save changes” کلیک کنید.

هم چنین می توانید به طور مستقیم به قسمت فایل تصویر بروید, روی تصویر راست کلیک کنید و گزینه ی “Set as wallpaper” یا “Set as desktop background ” را انتخاب کنید.

 

منبع : نحوه ی حذف عکس زمینه ی Bing از طریق غیر فعال کردن آن

چگونه با استفاده از Bit.ly هایپر لینک را کوتاه کنیم؟

 

چگونه با استفاده از Bit.ly هایپر لینک را کوتاه کنیم؟

برای سایت های وبلاگ نویسی کوچک مثل توییتر ممکن است لازم باشد هایپر لینک خود را کوتاه کنید تا کمترین کاراکتر را مشاهده کنید. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه به سرعت و به آسانی آدرس وب را با استفاده از Bit.ly کوتاه کنید.

 

مراحل :

 

 1. به Bitl.ly بروید و روی دکمه ی LOGIN کلیک کنید. اگر حساب کاربری ندارید برای ایجاد حساب جدید روی SIGN UP کلیک کنید.
حساب کاربری bitly
 1. وارد حساب کاربری خود شوید. باید آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید.

شما هم چنین می توانید از طریق حساب Twitter/Facebook وارد شوید.

حساب کاربری bitly
 1. برای ایجاد لینک کوتاه جدید در bit.ly روی دکمه ی CREATE BITLINK کلیک کنید.
وارد کردن url
 1. URL طولانی را در فیلد مشخص شده وارد کنید و روی دکمه ی CREATE کلیک کنید.
جعبه ی CUSTOMIZE
 1. در صورت دلخواه, از جعبه ی CUSTOMIZE, آدرس URL را تغییر دهید. سپس روی گزینه ی Save کلیک کنید.
 2. پایان. اکنون شما می توانید هر زمان که خواستید از این روش استفاده کنید و با کلیک کردن روی دکمه ی EDIT آدرس URL را کوتاه کنید.

 

منبع : چگونه با استفاده از Bit.ly هایپر لینک را کوتاه کنیم؟

موارد استفاده از بیکینگ پودر در منزل

موارد استفاده از بیکینگ پودر در منزل

بیکینگ پودر ( آن را با جوش شیرین اشتباه نگیرید ) پودری است که در درست کردن خمیر استفاده می شود و با ایجاد کردن هوا داخل خمیر, موجب سبک شدن خمیر می شود. احتمالا بیشتر شما همیشه این پودر را از فروشگاه ها خریداری کرده اید اما به راحتی و با استفاده از چند ماده ای که  به احتمال زیاد در خانه دارید, می توانید بیکینگ پودر درست کنید. طرز تهیه ی بیکینگ پودر را می توانید در سایت ترفند ها مشاهده کنید. بیکینگ پودر می تواند استفاده های دیگری به جز آشپزی در منزل شما داشته باشد که در ادامه ی مطلب به آنها خواهیم پرداخت.

موارد استفاده :

تمیز کردن فرش
 1. شما می توانید با استفاده از بیکینگ پودر فرش های منزل را تمیز کنید. چند قطره اسانس مورد علاقه خود را با ¼ فنجان (130 گرم) بیکینگ پودر مخلوط کنید. این ترکیب را روی فرش بپاشید و به مدت 10 دقیقه صبر کنید, سپس آن را بشوئید.
 1. از آن می توانید به عنوان تمیز کننده استفاده کنید. استفاده از بیکینگ پودر در مایع های پاک کننده بسیار به قدرت پاک کنندگی آنها می افزاید.

اگر می خواهید قدرت تمیز کنندگی مایع ظرف شویی خود را بالا ببرید, کمی بیکینگ پودر در آن بریزید.

1-2 قاشق غذاخوری (33-66 گرم) بیکینگ پودر را در ماشین لباس شویی بریزید تا قدرت تمیز کنندگی لباس افزایش پیدا کند.

کمی بیکینگ پودر را با آب داغ مخلوط کنید و روی سطوحی که جرم به آنها چسبیده است بریزید, کمی صبر کنید و به راحتی با استفاده از یک اسفنج سطوح را برق بیاندازید.

به کمک بیکینگ پودر می توانید داخل ماکروویو را تمیز کنید. 2-4 قاشق غذاخوری (66-132 گرم) بیکینگ پودر را با 1 فنجان (240 میلی لیتر) آب مخلوط کنید و مایع را درون ماکروویو قرار دهید. ماکروویو را روشن کنید تا آب به جوش آید و کمی اجازه دهید تا درون ماکروویو سرد شود. بعد از آن به راحتی می توانید سطوح درون ماکروویو را تمیز کنید.

پشت قابلمه و ماهیتابه را به کمک بیکینگ پودر برق بیاندازید. نصف فنجان بیکینگ پودر را با نصف فنجان سرکه مخلوط کنید و روی سطح مورد نظر قرار دهید. اجازه دهید چند دقیقه روی سطح بماند و آب داغ را روی سطح بریزید و محل را بشویید.

 1. بوی بد کفش ها را به کمک بیکینگ پودر از بین ببرید. درون جوراب بیکینگ پودر بریزید و جوراب را درون کفش قرار دهید تا بوی بد آن از بین برود.
از بین بردن مورچه ها
 1. از شر مورچه ها خلاص شوید. اگر در منزلتان با مورچه ها مشکل دارید کمی بیکینگ پودر را با نمک ترکیب کنید و مقابل محل زندگی آنها بریزید.
 1. به کمک بیکینگ پودر نقاشی هایی که با استفاده از مداد شمعی روی دیوار کشیده شده است را از بین ببرید. بیکینگ پودر را با آب گرم مخلوط کنید تا مایع خمیری به دست آید. با استفاده از یک مسواک این خمیر را روی دیوار بکشید و کثیفی ها را از بین ببرید.

منبع  : موارد استفاده از بیکینگ پودر در منزل

طرز تهیه ی بیکینگ پودر

طرز تهیه ی بیکینگ پودر

بیکینگ پودر ( آن را با جوش شیرین اشتباه نگیرید ) پودری است که در درست کردن خمیر استفاده می شود و با ایجاد کردن هوا داخل خمیر, موجب سبک شدن خمیر می شود. احتمالا بیشتر شما همیشه این پودر را از فروشگاه ها خریداری کرده اید اما به راحتی و با استفاده از چند ماده ای که  به احتمال زیاد در خانه دارید, می توانید بیکینگ پودر درست کنید.

مراحل تهیه ی بیکینگ پودر

مواد لازم
 1. مواد لازم را آماده کنید. برای درست کردن بیکینگ پودر به یک عدد کاسه, الک, همزن, یک ظرف درپوش دار کوچک, جوش شیرین, کرم تارتار و نشاسته ی ذرت احتیاج دارید.
 2. مواد را اندازه گیری کنید. شما به 4/1 پیمانه ( 130 گرم ) جوش شیرین, 4/1 پیمانه (27.5 گرم) نشاسته ی ذرت و 2/1 پیمانه (81 گرم) کرم تارتار احتیاج دارید.
 3. مواد را الک کنید. این کار باعث می شود که توده ای در مخلوط شما ایجاد نشود و همه مواد تشکیل دهنده به طور کامل ترکیب شود.
 4. مواد را مخلوط کنید. با استفاده از یک همزن دستی همه ی مواد را به خوبی با هم مخلوط کنید.
 5. بیکینگ پودر خود را در ظرفی نگهداری کنید. برای اینکه رطوبت وارد ظرف نشود حتما باید از یک ظرف درپوش دار استفاده کنید. شما می توانید از این پودر به مدت 7 تا 10 هفته استفاده کنید.

منبع : طرز تهیه ی بیکینگ پودر