تعبیرخواب گاو سیاه

تعبیرخواب گاو سیاه

حضرت دانيال گويد:

اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي در خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهي بيفتد.

جابرمغربي گويد:

اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

محمدبن سيرين گويد:

اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل برميراث است. اگر ديد ماده گاوي را دوشيد و شير آن راخورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود، اگر ذليلي بيند عزيز شود. اگر گاو را آبستن بيند، دليل اميدواري است. اگر بيند گاوي فربه بخريد، دليل كه زني توانگر بخواهد. اگر بيندماده گاوي بخريد وبااو سخن گفت، دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند. اگر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.

اول: فرمانروائي.

دوم: مال.

سوم: بزرگي.

چهارم: رياست.

پنجم: سال نيكو.

ششم: منفعت بسيار.

تعبیرخواب گاو سیاه

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

در همين کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو بيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است خيرات و نعماتي که طي روزهاي آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند. ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي است که اهلي و رام باشد. گاو وحشي و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمني است که اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته که خطر مي آفريند و زيان مي رساند. اگر در خواب ببينيد که گاوي داريد که متعلق به شما است به نعمت مي رسيد و اگر ببينيد گاو ماده اي را به شما داد از جانب او نعمت مي يابيد و اگر گاو نري به شما داد دهنده گاو شما را به کاري سود بخش تشويق و هدايت مي کند. اگر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر است در انجام کاري دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط مي يابيد. اگر ببينيد سوار گاو نر مي شويد ارتقا مقام مي يابيد و اگر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت را از دست مي دهيد بخصوص اگر ببينيد گاو پس از پياده شدن شما به راه خويش مي رود يا کسي آن را از شما مي گيرد و مي برد دراين صورت از کار معزول مي گرديد. اگر در خواب ببينيد طويله اي گاو داريد به نعمت فراوان مي رسيد ولي اگر ببينيد طويله اي گاو هست اما از آن ميان فقط يک گاو به شما تعلق دارد در کاري سود بخش سهيم و از آن بهره مند مي شويد. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگي روزي است. اگر در خواب ببينيد کسي گاوي از شما گرفت و چيزي به شما داد زيان مي کنيد آن چيز هر چه مي خواهد باشد. اگر گاو را بفروشيد و در عوض آن پول بگيريد و نعمت و روزي را از دست مي دهيد هم مبتلا و گرفتار مي شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاري هاي زندگي تعبير شده است. اگر گاوي را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهي که پستان هاي بزرگي دارد بگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهائي مي يابيد به نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره است . کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گاو

کشتن گاو : کسب در آمد

ديدن آن : نيکبختي در تجارت

گاوچراني : مشکلات

گاو چاق : خوشبختي نزديک

گاو لاغر : قيمت بالا

گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافيان

يوسف نبي عليه السلام گويد:

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] ديدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر اي سران قوم اگر خواب تعبير مي‏کنيد در باره خواب من به من نظر دهيد. سوره يوسف آيه «43»

اي يوسف اي مرد راستگوي در باره [اين خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر به ما نظر ده تا به سوي مردم برگردم شايد آنان [تعبيرش را] بدانند. سوره يوسف آيه «46»

گفت هفت‏سال پي در پي مي‏کاريد و آنچه را درويديد جز اندکي را که مي‏خوريد در خوشه‏اش واگذاريد. سوره يوسف آيه «47»

آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت مي‏آيد که آنچه را براي آن [سالها] از پيش نهاده‏ايد جز اندکي را که ذخيره مي‏کنيد همه را خواهند خورد. سوره يوسف آيه «48»

آنگاه پس از آن سالي فرا مي‏رسد که به مردم در آن [سال] باران مي‏رسد و در آن آب ميوه مي‏گيرند. سوره يوسف آيه «49»

ديدن ماده گاو زن خوب بود

ديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد

ديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله

ديدن گاو ماده آنسال به فراخي بگذرد

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ، نشانة رسيدن به تمامي اميد هاست .

منبع:تعبیرخواب گاو سیاه

تعبیرخواب گاو سیاه

طرز تهیه سس شکلات

سس، مایع غلیظی است که برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها یا جذاب‌تر به نظر آمدن آنها به کار می‌رود. برای مزه‌دارتر کردن غذا چاشنی‌های گوناگونی بکار می‌رود که سس‌ها جزئی از آنها هستند. سس یک وامواژه لاتین در زبان فارسی است‌. یکی از انواع سس، سس شکلاتی است.

شکلات به خوراکی‌های مشتق از کاکائو گفته می‌شود. این ماده غذایی پر طرفدار و انرژی زا، بطور معمول از ترکیب شیر، شکر، کره کاکائو و پودر کاکائو با نسبت‌های متفاوت تولید می‌شود.
حاضرید یک چیز خوشمزه درست کنید؟ البته! سس شکلات یک سس فوق العاده خوشمزه برای تارت ها، کیک ها، خمیر های هزارلا، کوکی‌های شکلاتی، بستنی، پای کرمی و حتی قاشق های شکلاتی است! هم سریع درست می شود و هم خیلی راحت است. با ما همراه باشید با سس شکلاتی خوشمزه … .

طرز تهیه سس شکلات

مواد لازم جهت تهیه سس شکلاتی

خامه غلیظ 1 پیمانه معادل 240 میلی لیتر
شکر 1 قاشق سوپ‌خوری (15 گرم)
شکلات تلخ 110 گرم

دستور پخت و تهیه سس شکلاتی

110 گرم شکلات را تکه‌تکه کرده و داخل غذاساز که تیغه استیل دارد، بریزید.
1 پیمانه خامه غلیظ را برداشته و با ۱ قاشق سوپخوری شکر، روی حرارت ملایم بجوشانید.
بلافاصله خامه را داخل غذاساز بریزید. بگذارید یک دقیقه به همان حال بماند.
سپس ۳ بار آن را میکس کنید.
شکلات را از دیواره ظرف با یک قاشق پلاستیکی جمع ‌کنید و با شکلات مخلوط کنید.
3 بار دیگر میکس کنید. تا وقتی که شکلات به خوبی آب شود، این کار را ادامه دهید. سس شکلات آماده شده را داخل کاسه بریزید

طرز تهیه سس شکلات

نکات آشپزی در تهیه سس شکلاتی

قبل از استفاده سس بر روی کیک، زمان دهید تا به خوبی کیک خنک شود. سپس سس شکلات را ریخته و به مدت 1 ساعت داخل فریزر قرار دهید.
1 و 1/2 قاشق سوپخوری (20 گرم) پودر کاکائو را بجای تکه‌های شکلات ریخته و 2 و 1/2 قاشق (35 گرم) شکر اضافه کنید. حرارت دهید. ۱ ساعت بگذارید بماند تا کاکائو حل شود. بعد مخلوط را هم بزنید.
اگر از شکلات سفید استفاده می‌کنید، 2 قاشق خامه اضافه کنید و آن را داخل یک کاسه فلزی روی آب جوش قرار دهید. زمانی که آب شد، بگذارید یک دقیقه خنک شود. بقیه خامه را اضافه کرده و داخل یخچال بگذارید.
خامه را می‌توانید قبل از استفاده، به مدت 4 ساعت در یخچال نگه‌ دارید.

سس شکلاتی را بر روی انواع کیک و دسر و … می‌توان اضافه نمود، حتی این سس با انواع میوه‌جات و بستی نیز بسیار خوشمزه خواهد بود

منبع:طرز تهیه سس شکلات

طرز تهیه سس شکلات

طرز تهیه شکلات تلخ

طرز تهیه شکلات تلخ

مواد لازم شکلات تلخ:

آب 1 لیوان
پودر کاکائو 2 لیوان
کره 2/3 لیوان
شکر ۱/۲ لیوان

شیر ۲/۳ لیوان

پودر قند ۱/۴ لیوان

مراحل تهیه شکلات تلخ:

ابتدا داخل قابلمه بزرگی مقداری آب میریزیم و میگذاریم بجوشد، بعد زیر شعله را کم میکنیم…کره نرم شده و پودر کاکائو الک شده را باهم مخلوط میکنیم و آنها را داخل ظرفی کوچکتر از قابلمه آب ریخته و ظرف کوچکتر را روی آب در حال جوش روی شعله ملایم قرار داده و مرتب هم بزنید…دقت کنید هیچ توده ای داخل مواد باشد..

حال یک لیوان آب گرم را به مواد اضافه کرده و خوب هم بزنید، زیر شعله را کمی زیاد کنید ولی مراقب باشید کاکائو نجوشد، درصورتی که احساس کردید دما زیاد شده دوباره شعله را کم کنید…مخلوط را به ظرف جداگانه ای منتقل کرده، شکر و پودرقند را باهم مخلوط و آنرا به شکلات اضافه کنید…شیر را جوشانده و صبر کنید کاملاً ولرم شود و بعد کم کم به شکلات اضافه کرده و خوب هم بزنید تا صاف و یکدست شود…

قالب مناسبی را چرب کرده و شکلات را داخل آن بریزید، در صورت تمایل میتوانید درون شکلات ها مغز دلخواه بریزید…بعد اجازه دهید شکلات ها یک شب داخل فریزر بماند.فقط یه نکته با این میزان شکر و‌پودر قند شما شکلات تلخ خواهید داشت درصورت تمایل میزان شکر و پودر قند را افزایش دهید… نوش جان

منبع:طرز تهیه شکلات تلخ

طرز تهیه شکلات تلخ

بیوگرافی مهسا ملا پور

مهسا ملاپور متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ در تهران بازیگر است .فارغ التحصیل تکنولوژی (مکانیک) هواپیما در مقطع کارشناسی است پدرش بازنشسته و مادرش خانه دار است و دو برادر بزرگتر از خود نیز دارد و علاوه بر بازیگری نقاشی رنگ روغن نیر میکیند

بیوگرافی مهسا ملا پور

نحوی بازیگری در کودکی

آقای شمسایی نور پرداز و کارگردان تلویزیونی دنیای شیرین دریا که با ما رفت و آمد خانوادگی داشت مرا به آقای بقایی معرفی کردند و خود آقای بقایی قسمتی از متن را دادند که بخوانم و بازی کنم خوشبختانه پذیرفته شدم و مرا برای نقش ساحل انتخاب کردند.
در آن موقع من ۹ سالم بود و شهرت زیاد برایم معنایی نداشت

اما از اینکه هر کسی من را می دید و می شناخت خوشحال می شدم و برایم جذاب بود و کلی ذوق میکردم بله بچگی خوبی داشتم شهرت اصلا مانع از این نشد که بچگی کنم یادم .میاید در آن زمان هم کلاسیها و دوستانم از من می خواستند آنها را هم ببرم تا فیلم بازی کنند اما دست من کوتاه بود میخواهم از همینجا اعلام کنم اگر در آن عالم بچگی از دستم ناراحت شندند من را ببخشند

شروع کلاس های بازیگری

در حال حاضر دوره بازیگری را نزد آقای بقایی که پدرانه به من کمک کردند گذرانده ام و قصد دارم آنشاالله باز هم بصورت حرفه ای این هنر را ادامه بدهم
نقاشی و سنتور

علاوه بر هنر بازیگری نقاشی نیز میکند میگوید گاهی اوقات و از سر فرصت و ذوق نقاشی رنگ روغن کار میکنم و سر رشته کم و ناچیزی هم از سنتور دارم
ازدواج

مهسا ملاپور ازدواج کرده و متاهل می باشد

بیوگرافی مهسا ملا پور

تکنولوژی هواپیما!؟

در واقع می توان گفت مکانیک هواپیما محوریت اصلی این رشته ساختار بال بدنه و موتوز هواپیماست البته علاقه شخصی من منجز به تحخصیل در این رشته شد

بیشتر وقتم را با درس خواندن و کارگردان در یک شرکت وارداتی گذراندم البته چند تئاتر هم کار کردم و در سریال مهر طوبی هم نقش آفریتی کردم

منبع:بیوگرافی مهسا ملا پور

بیوگرافی مهسا ملا پور

بررسی سرعت تایپ به صورت آنلاین

 

بررسی سرعت تایپ به صورت آنلاین

آیا می خواهید بدانید که سرعت تایپ شما چقدر است؟ سرعت بالای تایپ برای برخی شغل ها لازم است و شما می توانید قبل از استخدام شدن خودتان را محک بزنید. برای این کار مقاله ی زیر را دنبال کنید.

 

 

مراحل تخمین سرعت تایپ

 

 1. وب سایت های مهارت تایپ را پیدا کنید. بهترین روش برای محاسبه ی سرعت تایپ استفاده از وب سایت آنلاینی است که با آن بتوانید بدون دانلود نرم افزار خاصی, سرعت تایپ خود را محک بزنید.
 2. به Google یا Ask Jeeves یا هر سایت دیگر مورد نظر خود بروید.
 3. “What is my typing speed?” را تایپ کنید و دکمه ی ” Search ” را فشار دهید. ممکن است سایت های مربوط مختلفی را مشاهده کنید. برخی از سایت های محبوب مانند www.typeonline.co.uk/typingspeed + و www.testmytyping.com/typing-speed-test می باشند.
تست سرعت تایپ
 1. توجه داشته باشید که سایت متن مشخصی را نمایش می دهد و شما باید این متن را تایپ کنید. هنگامی که آماده بودید باید دکمه ی “start the clock” را فشار دهید و هنگامی که متن را کامل تایپ کردید دکمه ی ” stop ” را فشار دهید.

سرعت تایپ شما بر اساس تعداد کلمه در هر دقیقه تخمین زده می شود و اشکالات شما مشخص می شود.

منبع : بررسی سرعت تایپ به صورت آنلاین

نحوه ی تغییر تاریخ پست در Blogger

 

نحوه ی تغییر تاریخ پست در Blogger

اگر شما از Blogger یا Blogspot استفاده می کنید و می خواهید تاریخ پستی را که قبلا منتشر کرده اید, تغییر دهید؛ مراحل زیر را دنبال کنید.

 

 

مراحل تغییر تاریخ پست در Blogger

گزینه posts
 1. ابتدا در صفحه ی اصلی Blogger به بخش Posts بروید.
گزینه edite
 1. روی Edit کلیک کنید.
 2. پستی که می خواهید تاریخ آن را تغییر دهید پیدا کنید و روی Edit کلیک کنید.
تنظیمات پست
 1. از سمت چپ صفحه, روی Post Settings کلیک کنید.
گزینه published on
 1. به قسمت Published On بروید.
تنظیم تاریخ و ساعت
 1. روی Post Date and Time کلیک کنید.
 2. تاریخ را به دلخواه تغییر دهید.
آپدیت کردن زمان
 1. روی Update کلیک کنید. اکنون شما با موفقیت تاریخ پست را در Blogger تغییر داده اید.

منبع : نحوه ی تغییر تاریخ پست در Blogger

به روز رسانی بلک بری از طریق گوشی هوشمند

 

به روز رسانی بلک بری از طریق گوشی هوشمند

به روز رسانی نرم افزار Blackberry به شما این امکان را می دهد تا از جدیدترین ویژگی ها و پیشرفت هایی که به سیستم عامل BlackBerry وارد شده است, لذت ببرید. شما می توانید نرم افزار Blackberry را به طور مستقیم از طریق گوشی هوشمند به روز رسانی کنید .

 

 

مراحل

 1. به صفحه اصلی بروید و گزینه ” Options ” را انتخاب کنید.
 2. ابتدا گزینه ” Device ” و سپس گزینه ی “Software Updates ” را انتخاب کنید.
 3. جدید ترین نسخه ی به روز رسانی نرم افزار را انتخاب کنید و روی گزینه ی “ Download ” ضربه بزنید.

برخی از سرویس دهندگان محدودیت هایی دارند که باعث می شود شما قادر به دانلود آخرین نسخه ی به روز رسانی نرم افزار نباشید. اگر نمی توانید به این روش نرم افزار خود را به روز رسانی کنید از Blackberry Desktop Manager استفاده کنید.

 1. روی “ Customize ” ضربه بزنید, سپس فایل ها و برنامه هایی را که می خواهید به روز رسانی کنید را انتخاب کنید. اکنون جدید ترین نسخه ی به روز رسانی Blackberry دانلود خواهد شد.

برای نصب نرم افزار پیش فرض Blackberry, روی گزینه ی “Continue” ضربه بزنید.

 1. برای نصب نسخه ی به روز رسانی Blackberry روی گزینه ی “Yes” ضربه بزنید و عملیات را تایید کنید. این مرحله حدود 2 ساعت به طول می انجامد.
 2. ابتدا روی گزینه ی “ Install Now ” و سپس روی گزینه ی “ OK ” کلیک کنید. اکنون نرم افزار Blackberry فرایند نصب را آغاز خواهد کرد.
 3. هنگامی که به روز رسانی کامل شد, روی گزینه ی “OK” ضربه بزنید. اکنون جدید ترین نسخه ی Blackberry در دستگاه شما نصب شده است.

منبع : به روز رسانی بلک بری از طریق گوشی هوشمند

به روز رسانی بلک بری با استفاده از Blackberry Desktop Manager

 

به روز رسانی بلک بری با استفاده از Blackberry Desktop Manager

به روز رسانی نرم افزار Blackberry به شما این امکان را می دهد تا از جدیدترین ویژگی ها و پیشرفت هایی که به سیستم عامل BlackBerry وارد شده است, لذت ببرید. شما می توانید نرم افزار Blackberry را به طور مستقیم از طریق گوشی هوشمند به روز رسانی کنید یا با استفاده از Blackberry Desktop Manager جدید ترین نسخه های برنامه را نصب کنید.

 

 

مراحل

 1. به سایت رسمی بلک بری بروید:

http://us.blackberry.com/software/desktop.html

 1. گزینه ی مناسب برای دانلود Blackberry Desktop Manager در سیستم ویندوز یا مکینتاش را انتخاب کنید. Blackberry Desktop Software به شما این امکان را می دهد تا نرم افزار بلک بری را به روز رسانی کنید؛ هم چنین می توانید همگام سازی انجام دهید و از مخاطبین, ایمیل, تقویم و دیگر اطلاعات شخصی خود پشتیبان بگیرید.
 2. گزینه ی مناسب برای ذخیره ی برنامه در کامپیوتر را انتخاب کنید, سپس روی فایل نصب دوبار کلیک کنید و فایل نصب را راه اندازی کنید.
 3. برای نصب نرم افزار Blackberry Desktop Software در کامپیوتر, طبق مراحل مشخص شده در کامپیوتر عمل کنید. این برنامه به طور خودکار پس از نصب راه اندازی می شود.
 4. با استفاده از کابل USB, دستگاه بلک بری خود را به کامپیوتر متصل کنید. Blackberry Desktop Software بعد از چند دقیقه به صورت خودکار دستگاه شما را شناسایی خواهد کرد.
 5. روی گزینه ی “ Update my device ” و سپس “Get update ” کلیک کنید.
 6. گزینه ی “ Back up device data ” را علامت بزنید. با این کار همه ی اطلاعات شخصی شما در کامپیوتر ذخیره و پشتیبان گیری می شود و احتمال از دست دادن اطلاعات در حین به روز رسانی نرم افزار را به صفر می رساند.
 7. روی “ Install update ” کلیک کنید. اکنون Blackberry Desktop Software به روز رسانی دستگاه شما را آغاز خواهد کرد و این مرحله حدود 30 دقیقه به طول می انجامد.
 8. هنگامی که به روز رسانی دستگاه کامل شد روی “Close” کلیک کنید, سپس دستگاه Blackberry را از کامپیوتر جدا کنید. اکنون دستگاه Blackberry شما با جدیدترین نسخه, به روز شده است.

 

منبع : به روز رسانی بلک بری با استفاده از Blackberry Desktop Manager

نحوه ی تغییر فرمت اعداد و کاراکتر های صفحه کلید

 

نحوه ی تغییر فرمت اعداد و کاراکتر های صفحه کلید

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه فرمت شماره ها, تاریخ و ساعت صفحه کلید را در سیستم عامل مکینتاش تغییر دهید.

 

 

مراحل تغییر فرمت اعداد صفحه کلید

 

 1. روی منوی Apple کلیک کنید. این آیکون سیب مانند در سمت چپ صفحه قرار دارد.
System Preferences
 1. روی System Preferences کلیک کنید.
Keyboard
 1. روی Keyboard کلیک کنید. این گزینه تقریبا در وسط پنجره ی preferences قرار دارد.

اگر نمی توانید همه ی آیکون های system preferences را مشاهده کنید, از بالای صفحه روی ⋮⋮⋮⋮ کلیک کنید.

گزینه Input Sources
 1. روی Input Sources کلیک کنید. این گزینه تقریبا در بالای دیالوگ باکس قرار دارد.
 2. روی + کلیک کنید.
فرمت صفحه کلید
 1. روی فرمت number/language کلیک کنید. فرمت ها به ترتیب حروف الفبا در سمت چپ دیالوگ باکس لیست شده اند.
 2. روی Add کلیک کنید. اکنون شما فرمت صفحه کلید را به زبان مربوطه تغییر داده اید. به عنوان مثال اگر زبان Bengali را انتخاب کرده اید, اعداد و کاراکتر های صفحه کلید به زبان بنگالی مشخص شده اند.

از پایین دیالوگ باکس گزینه ی “Show input menu in menu bar,” را علامت بزنید تا بتوانید بعدا فرمت اعداد و زبان صفحه کلید را تغییر دهید.

 

منبع : نحوه ی تغییر فرمت اعداد و کاراکتر های صفحه کلید

نحوه تغییر زبان مرورگر    Microsoft Edge

 

نحوه تغییر زبان مرورگر   Microsoft Edge

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه زبان مرورگر اینترنت خود تغییر دهید. متاسفانه نمی توانید این کار را در گوشی هوشمند خود انجام دهید زیرا چنین گزینه ای برای گوشی هوشمند وجود ندارد مگر اینکه تنظیمات زبان دستگاه را تغییر دهید.

 

مراحل تغییر زبان مرورگر    Microsoft Edge ( در کامپیوتر )

 

 1. دکمه ی ⊞ Win را فشار دهید. این دکمه در گوشه ی سمت چپ صفحه قرار دارد.
 2. در نوار جستجو عبارت “control panel” را تایپ کنید. نوار جستجو در انتهای پنجره ی Start قرار دارد.
 3. از بالای پنجره ی Start روی Control Panel کلیک کنید.
گزینه add a language
 1. روی Add a language کلیک کنید. این لینک زیر سربرگ “Clock, Language, and Region” قرار دارد.
 2. روی Add a language کلیک کنید. این گزینه در بالای صفحه و زیر سربرگ “Change your language preferences” قرار دارد.
 3. روی زبان مورد نظر خود کلیک کنید. از آنجایی که همه ی زبان ها به ترتیب حروف الفبا در جدول قرار دارند, برای پیدا کردن زبان مورد نظر ممکن است لازم باشد به پایین صفحه بروید.
 4. روی Open کلیک کنید. این گزینه در گوشه ی سمت راست پنجره قرار دارد.

اگر از زبانی که انتخاب می کنید پشتیبانی نشود با پیام Add instead مواجه خواهید شد.

 1. هنگامی که از شما خواسته شد یک گویش زبانی انتخاب کنید. در حالیکه برخی زبان ها این گزینه را ندارند, بیشتر زبان ها حداقل دو لهجه برای یک زبان اصلی را پشتیبانی می کنند.
 2. روی گزینه ی Add کلیک کنید. این گزینه در گوشه ی سمت راست صفحه قرار دارد.
گزینه move up
 1. روی Move up کلیک کنید. شما این گزینه را در سمت راست گزینه ی “Add a language” در بالای صفحه مشاهده خواهید کرد.

ممکن است لازم باشد چندین بار روی این دکمه کلیک کنید تا زبان مورد نظر در اولین اولویت زبانی قرار بگیرد.

 1. Control Panel را ببندید. اولین باری که کامپیوتر را راه اندازی مجدد کنید و Microsoft Edge را باز کنید, زبان مورد نظر اعمال خواهد شد.

 

منبع : نحوه تغییر زبان مرورگر    Microsoft Edge