بک لینک

قالب سه بعدی اریسفا
#1
قالب سه بعدی اریسفا
نمونه s3s.arisfa.com


کد:
<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://slidethemes.ir/theme/56/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script src="http://jokepic.ir/wp-content/uploads/2015/12/jquery-1.8.3.min_.txt" type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
<script src="http://jokepic.ir/wp-content/uploads/2015/12/jquery.nivo_.slider.pack_.js" type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function() {
    $('#slider').nivoSlider();
});
</script>
<script  language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
      intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
      strBlogId="<-BlogId->";
      intCount=-1;
      strResult="";
      try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
          }  catch( e) {
          }
   if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
   if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
   if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
 document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
 window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>

</head>

<body>
<div style="display:none">
<h1><-BlogTitle-></h1>
<h3><-BlogDescription-></h3>
<h4><-BlogAndPostTitle-></h4>
<h5><-BlogAuthor-></h5>
<h6><-BlogTitle-> <-BlogDescription-></h6>
</div>
<div align=center><div style="width:1000">

<div class=blogers>
<div id=main-back>
<div id=header><!-- Slide Start -->

<div id="RM-SlideBack">
<div class="slider-wrapper style">
<div id="slider" class="nivoSlider">  
<a href="#" title="Slide Theme"><img src="http://jokepic.ir/wp-content/uploads/2015/12/slide1.jpg" alt="" /></a>
<a href="#" title="Slide Theme"><img src="http://jokepic.ir/wp-content/uploads/2015/12/slide2.jpg" alt="" /></a>
<a href="#" title="Slide Theme"><img src="http://jokepic.ir/wp-content/uploads/2015/12/slide3.jpg" alt=""  /></a>
</div></div></div>

<!-- Slide End --><div class=back-menu></div>
<div class=top-menu2>
<a href="/">صفحه اصلی</a> |
<a href="/archive">آرشیو مطالب</a> |
<a href="mailto:">تماس با من </a> |
<a href="http://blogers.ir/" target="_blank" rel="nofollow" >قالب وبلاگ</a> |
<a href="/Profile/" target="_blank" rel="nofollow" >پروفایل</a>
</div>

<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

</div>

<div id="RM-Back1"></div>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نويسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock><div class=LowSid></div>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>


<BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>برچسبها وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogTags>
<div class=li-Sid><a href="<-TagLink->"><-PostTags-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a></div>
</BlogTags>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogTagsBlock></div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>

<div id="RM-Back2"></div><arisfa>
<div style="display:none">
<h2><-PostTitle-></h2></div>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
</div>
                
<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<BlogPostCategoriesBlock><br>موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator=" ، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock><br>برچسبها: <BlogPostTags separator=" , "><a href="<-TagLink->"><-PostTags-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-> | <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</arisfa>


<BlogNextAndPreviousBlock>
<div align=center class=C-post>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><< مطالب جدیدتر</a></BlogPreviousPageBlock>
     
<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب
قدیمیتر >></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div><br></BlogNextAndPreviousBlock>


<div class=C-post><center><b><font size="1">.:</font></b>    <a href="*" target="_blank" rel="nofollow" rel="nofollow" >
    Weblog Themes  <b>blogers </b></a><b><font size="1">:.</font></b>
</center>
</div>

</div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar><div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>


<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پيوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" rel="nofollow" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>


<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>


<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="http://blogers.ir/forum/" rel="follow" >انجمن وبلاگ نویسان</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://blogers.ir/forum/" rel="follow" >قالب اریسفا</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://blogers.ir/" rel="follow" >ابزار وبلاگ</a>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>


</div></div></div>

<div class=footer>

<div class=Fo1>
<a href="http://blogers.ir/forum/" target="_blank" rel="nofollow"     rel="follow" >قالب بلاگفا</a> : <a href="http://blogers.ir/"target="_blank" rel="nofollow"     rel="follow" > بلاگرز</a> | Weblog Themes : <a href="http://blogers.ir/"target="_blank" rel="nofollow"     rel="nofollow" > blogers.ir </a>
</div>

</div></div></div>

</body><!-- scroll -->
</html>

این دهه هفتاد روی دوش ماست
پاسخ
 سپاس شده توسط E-Beshkani ، محمدمحمدی
#2
جالبه ممنون
پاسخ
#3
این که فقط عکس های هدرش تقریبا سه بعدیه.طوری نوشتید قالب سه بعدی گفتم الان با پدیده شاهکار قرن رو به رو میشم
خرید شارژ ایرانسل

[url=http://ziarcharge.tk][/url]
پاسخ
#4
خیلی قدیمیه!
آریاگراف
اولین و بهترین سایت کاملا ایرانی ارائه فایل و آموزش گرافیک خواهیم بود!
پاسخ
#5
ممنون

جالب بود من که از اریسفا کاملا راضیم
پاسخ
#6
سه بعدی؟  کجا بود ما ندیدیم؟
پاسخ
#7
(95-10-18، 01:30 صبح)AmirRezaei نوشته است: سه بعدی؟  کجا بود ما ندیدیم؟

تاپیک برای خیلی وقت پیش هست قالب وبلاگ را عوض کردم

این دهه هفتاد روی دوش ماست
پاسخ
 سپاس شده توسط PC1
#8
(95-10-18، 11:53 صبح)persian نوشته است:
(95-10-18، 01:30 صبح)AmirRezaei نوشته است: سه بعدی؟  کجا بود ما ندیدیم؟

تاپیک برای خیلی وقت پیش هست قالب وبلاگ را عوض کردم

من اصلا" پیش نمایشی که گذاشتین رو نگاه نکردم.
 کدهایی که گذاشتین رو تست کردم وبه غیر از تصویری که برای هدر گذاشته شده من هیچ جای قالب رو به عنوان قالب سه بعدی ندیدم
پاسخ
#9
درست میفرمایید اون موقع من چند ماهی بود که توی نت مشعول شده بودم و این قالب را هم که با همین نام بود از یکی از سایت های بزرگ برداشتم و ادیت کردم
شما به بزرگی خودتون ببخشید

این دهه هفتاد روی دوش ماست
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان